پیش بینی شاخص کیفیت هوا برای امروز و روز آینده

شاخص کیفیت هوا:--(±10)

شاخص کیفیت هوا:--(±10)
پاک سالم ناسالم برای گروه های حساس ناسالم بسیار ناسالم خطرناک

نقشه های حاضر نشان دهنده توزیع شاخص کیفیت هوا برای شهر تهران در ساعت ۱۱ صبح روز جاری (سمت راست) و ۱۱ صبح روز آینده (سمت چپ) می باشد که با استفاده از مدلسازی ریاضی محاسبه شده است. این نتایج بخشی از اطلاعاتی است که به صورت روزانه توسط سامانه پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران (apfs.tehran.ir) تولید شده و پیوسته با غلظت های اندازه گیری شده در ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران مقایسه می شود.
با توجه داشت که اولا، نتایج حاصل از مدلسازی ریاضی بیانگر مقدار دقیق شاخص کیفیت هوا در هر منطقه نمی باشد و در ثانی سامانه پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران غلظت آلاینده ها را در شبکه هایی با ابعاد ۳ کیلومتر در ۳ کیلومتر محاسبه می کند، در نتیجه نمی توان مقدار شاخص کیفیت هوا را در مقیاس محلات شهر و یا در فواصل چندین متری استخراج نمود.
در مجموع این نقشه ها کمک می کند تصویر مناسبی از میزان افزایش یا کاهش غلظت آلاینده ها بین روز جاری و روز آینده به دست آید. توصیه می گردد شهروندان و مراجعین علاوه بر ملاحظه نقشه شاخص کیفیت هوا روز جاری و روز آتی، به تحلیل وضعیت هواشناسی و آلودگی هوا که توسط کارشناسان تهیه می شود، توجه فرمایند. همچنین، لازم به ذکر است که در حال حاضر غلظت ذرات معلق ناشی از گرد و خاک ورودی به شهر تهران در سامانه پیش بینی آلودگی هوا لحاظ نشده است.