پیش بینی دما، بارش، سرعت و جهت باد

برای امروز و دو روز آینده در موقعیت ایستگاه هواشناسی فرودگاه مهرآباد (تهران)